Μελέτη κλιματικών μεταβολών
και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην

Ελλάδα

Εκτίμηση μελλοντικών περιβαλλοντικών
και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
σε τοπικό επίπεδο

Εισαγωγή

picture

Η αλλαγή του κλίματος που ήδη παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης είναι γεγονός, όπως καταγράφεται από την παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα και των ωκεανών, την εκτεταμένη τήξη του χιονιού και του πάγου, και την αυξανόμενη μέση στάθμη της θάλασσας (IPCC, 2001). Από το 1850 η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,8°C ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της που έχει σημειωθεί τα τελευταία 50 χρόνια και έχει προκληθεί κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη τον αιώνα αυτό (1.1 ºC – 6.4 ºC) είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα. Εκτιμήσεις για άνοδο της στάθμης της θάλασσας μεταξύ 18 και 59 cm θα θέσουν σε κίνδυνο τις παράκτιες περιοχές και τα μικρά νησιά ενώ σε μεγαλύτερη συχνότητα θα εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα. Για την Ελλάδα ειδικότερα, προβλέπεται μέση αύξηση της θερμοκρασίας μεταξύ 2.2 και 5.1ºC μέχρι τα τέλη του αιώνα, ενώ η άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας εκτιμάται σε 18-38 cm σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο ή 26-59 cm σύμφωνα με το χειρότερο. Η Μεσόγειος δε, είναι μια περιοχή που εκτός της αύξησης της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, θα βιώσει πιθανότατα μείωση των βροχοπτώσεων και έντονες ξηρασίες.

Στόχοι του Έργου

picture

Το προτεινόμενο έργο έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τις τοπικές αρχές αλλά και την χώρα γενικά να προετοιμαστεί καλύτερα και να περιορίσει τις επιπτώσεις των επερχόμενων αλλαγών. Για το λόγο αυτό στην παρούσα πρόταση αναπτύσσεται μεθοδολογικό πλαίσιο για την αποτίμηση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο από τις εκτιμώμενες μεταβολές. Η προτεινόμενη ερευνητική δραστηριότητα θα κινηθεί στα παρακάτω επίπεδα:

• Την εστιασμένη εκτίμηση μελλοντικών κλιματικών παραμέτρων στον Ελλαδικό χώρο
• Τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των πιο σημαντικών ατμοσφαιρικών ρύπων για διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής και αλλαγής των ρυθμών εκπομπής των αντίστοιχων προδρόμων ενώσεων
• Aνάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο

Ρήση:

Υπήρξε κάποια εποχή που η πιο βαριά ρύπανση προερχόταν από τη σκόνη που έπεφτε από τα χαλιά που τίναζαν από τα παράθυρα.

-Gilbert Cesbron
(1913-1979)

Υπ. Συντονισμού

Ονομα/νυμο: Δ. Βλαχογιάννη
Φορέας: ΕΚΕΦΕ "Δ"
Τηλέφωνο: 210-650-3417
Email: mandy@ipta.demokritos.gr
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως,153-10 Αγία Παρασκευή, Αττικής

Επιστημονικός Υπ.

Ονομ/νυμο: Σπ. Πανδής
Φορέας: ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Τηλέφωνο: 2610-969-510
Email: spyros@chemeng.upatras.gr
Διεύθυνση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα

Συμμετέχοντες Φορείς

picture

picture picture picture picture
Νέα - Ανακοινώσεις

30 / Μαρτίου / 2014
Η Βάση Δεδομένων μετεωρολογικών παραμέτρων για τις περιόδους 2006-2008 και τα κλιματικά σενάρια Α1Β, Α1F1 και Α2 που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Έργου είναι διαθέσιμη μετά από επικοινωνία με τον Συντονιστή Φορέα (λόγω του όγκου των αρχείων)

17 / Ιανουαρίου / 2012
Έναρξη διαμορφώσεως της Ιστοσελίδας του Έργου

Παραδοτέα

Δημιουργία χαρτών-βάσης δεδομένων της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αέρια και σωματιδιακή ρύπανση στην Ελλάδα


Δημιουργία χαρτών-βάσης δεδομένων για όλη την Ελλαδα σε πλέγμα διακριτικής ικανότητας 9x9km με τις μεταβολές των μετεωρολογικών παραμέτρων: θερμοκρασία, βροχόπτωση, χιονόπτωση, νεφοκάλυψη, ταχύτητα ανέμου,ηλιακή ακτινοβολία

Έκθεση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μελέτησ (Ηπειρωτική Ελλάδα - νησιά)


Δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια